Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM 2024

Bytové družstvo Zborovská 56

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr. 5040,

se sídlem: Zborovská 79/56, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 26438925

 

 

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 

Představenstvo družstva rozhodlo o využití hlasování členů družstva způsobem per rollam, tj. písemně mimo svolanou členskou schůzi, a to za těchto podmínek:

 

Hlasování způsobem per rollam bude probíhat od 16.6.2024 do 30.6.2024 a to písemně.

 

Členové mohou hlasování provést vyplněním, vlastnoručním podepsáním a odevzdáním této listiny do poštovní schránky pana Vlasáka, zasláním poštou na adresu družstva nebo elektronicky na e-mail družstva bd.zborovska56@seznam.cz.

 

 

Lhůta pro doručení Vašeho hlasování je do 30.6.2024

 

V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že jste proti navrhovanému usnesení. O výsledku hlasování budete informování bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování. Děkujeme za Váš aktivní přístup a účast na tomto hlasování.

 

Pavel Fučík, předseda představenstva

 

 

Viktor Vlasák, místopředseda představenstva

 

 

Představenstvo předkládá členům Bytového družstva Zborovská 56 k přijetí toto navrhované usnesení:

 

  1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2023 s výsledkem hospodaření – zisk po zdanění ve výši 269 834,7 Kč, který bude převeden do nerozděleného zisku (zpráva o hospodaření a účetní závěrka je zaslána v příloze tohoto e-mailu, s detaily se můžete seznámit u předsedy BD)  .

Označte křížkem pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné. Za společné členy (zpravidla manžele) hlasuje pouze jeden z nich.

 pro              proti           zdržím se hlasování       

 

 

Jméno a příjmení člena družstva:     …………………………………………………………………..

Adresa bydliště:    ………………………….……………….…………..…..

Datum: ……………………    Podpis:            …………………………………………………..

 

Zveřejněno dne 15.6.2024.